Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Konik Bourtange | Bed & Breakfast Bourtange
Versie 1.2 – jan 2023

Terminologie
De termen De Konik Bed & Breakfast Bourtange, De Konik, B&B zijn termen voor B&B De Konik Bourtange, ingeschreven onder nummer KvK 77302737, gelegen aan de Boerweg 4 te Bourtange.
Gast: een persoon die bij B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd/geboekt. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een door De Konik bevestigde reserveringsaanvraag.

Boeking: een via de website of aangesloten volledig betaalde en door De Konik bevestigde boeking.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering of boeking binnen de daarvoor geldende termijn.

No-Show: Het niet (tijdig) komen opdagen van de hoofdgast en eventuele overige gasten tijdens het gereserveerde en/of geboekte verblijf.

De IJsvogel: appartement op de begane grond van de B&B.

De Bonte Specht: appartement op de eerste verdieping van de B&B.

1.   B&B De Konik Bourtange

 • De B&B is beschreven in de website dekonik.nl. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 •  

2.   Verblijf

2.1          Algemeen

 • Roken is niet toegestaan binnen de appartementen en de gezamenlijke ruimtes binnen de B&B. Buiten roken is toegestaan mits dit geen overlast voor andere gasten veroorzaakt.
 • Rusttijden zijn van 24.00 uur tot 07.00 uur.
 • Het minimumaantal overnachtingen voor een verblijf in De Konik is één nacht. In de vakantieperiodes en/of zomermaanden kan er een afwijkend minimumaantal nachten per verblijf gelden.
 • De B&B is 24 uur per dag toegankelijk en heeft twee eigen afsluitbare ingangen.
 • De IJsvogel en De Bonte Specht hebben een afsluitbare deur.
 • Huisdieren zijn na overleg van harte welkom, de kosten voor een huisdier bedragen €15,00 per verblijf.
 • Fietsen van gasten kunnen desgewenst in een afgesloten stalling geplaatst worden, hier is ook de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.
 • Gasten dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering en/of boeking wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.
 • Gasten dienen de aanwijzingen en/of instructies van de beheerders op te volgen.
 • Bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement en/of bij ongepast gedrag kunnen beheerders gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B De Konik ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

2.2          Aankomst/Vertrek

 • Gasten kunnen hun auto op het eigen terrein van de B&B parkeren. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Inchecken kan vanaf 16.00 uur. Gasten die eerder of later arriveren kunnen dit telefonisch overleggen met de beheerder.
 • Uitchecken: gasten dienen op de dag van vertrek het appartement uiterlijk om 11.00 uur te verlaten, tenzij anders is overeengekomen.

2.3          Schade

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of de door zijn medegasten toegebrachte schade aan de accommodatie en/of daarin aanwezige zaken.
 • Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing) dient door de gast direct aan de eigenaar of beheerder te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 • Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich om de onderbouwende factuur binnen 14 dagen na het versturen te voldoen.
 • Bij het vergeten in te leveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels alsnog binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

3.   Prijzen en Beschikbaarheid

3.1          Tarieven

 • Alle tarieven zijn inclusief water, elektriciteit en verwarming.
 • Bij alle tarieven staat duidelijk vermeld of deze inclusief of exclusief BTW en/of toeristenbelasting zijn.
 • Bij de tarieven voor acties en/of pakketten staat duidelijk vermeld welke zaken inbegrepen zijn en welke kosten voor het desbetreffende actietarief of pakket daar eventueel nog overheen komen.
 • Alle tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten waaronder toeristenbelasting.
 • De prijzen van De Konik zijn steeds vrijblijvend en onderhevig aan tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen van prijzen op websites, brochures, socialmedia, flyers, e.d. worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op deze websites, drukwerk en socialmedia uitingen gebonden.

3.2          Beschikbaarheid

 • Reserveringen en boekingen geschieden op basis van beschikbaarheid.
 • B&B De Konik doet haar best om de actuele beschikbaarheid op alle platformen correct weer te geven maar is nimmer gebonden aan kennelijke fouten op deze platformen of websites.
 • Indien er, om wat voor reden dan ook, sprake is van een dubbele boeking is B&B De Konik gerechtigd één van beide, reeds bevestigde, boekingen te annuleren. De B&B is vrij om een eigen keuze hierin te maken. Wel zal B&B De Konik alles in het werk stellen om de gedupeerde gast(en) tegemoet te komen.

4.   Reserveringen en Betalingen

4.1          Reserveringen

 • Reserveringen kunnen online via verschillende boekingskanalen waaronder de website van de B&B en aangesloten partners zoals Booking.com gedaan worden. Op deze manier wordt uw betaling meteen verwerkt en uw reservering direct omgezet in een definitieve boeking.
 • Reserveringen die per mail, telefonisch of op enige andere wijze ontvangen worden dan in artikel 4.1.1. aangegeven is dienen eerst handmatig te worden nagekeken op onder andere beschikbaarheid. Deze reserveringen kunnen pas na goedkeuring omgezet worden in een definitieve boeking. Zonder bevestigend bericht van de B&B worden deze reserveringen slechts als reserveringsaanvragen beschouwd.

4.2          Betalingen

 • Via onze website en aangesloten boekingskanalen kunnen online betalingen via diverse methodes ontvangen worden waaronder Ideal, creditcard, paypal en meer.
 • Reserveringen die niet online betaald zijn kunnen door B&B De Konik na goedkeuring omgezet worden in boekingen die per factuur betaald worden. De factuur van deze boeking dient voor aanvang van het verblijf volledig voldaan te zijn op het aangegeven rekeningnummer en onder vermelding van het factuurnummer.
 • Voor eventuele extra services tijdens het verblijf kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Deze kunt u aan het einde van uw verblijf contant in onze B&B voldoen. Pinnen is helaas niet mogelijk.

5.   Annuleringen en Overmacht

5.1          Annuleringen

 • Reserveringen en boekingen kunnen tot 14 dagen voor aankomst geheel gratis geannuleerd worden.
 • Annuleringen dienen per mail kenbaar gemaakt worden via het mailadres info@dekonik.nl.
 • Voor annuleringen binnen 14 dagen voor aankomst kunnen kosten in rekening gebracht worden.
 • Bij annuleringen gedurende of na het verblijf en/of bij vroegtijdig vertrek worden de gehele bevestigde verblijfssom en alle eventuele extra kosten van genoten services in rekening gebracht. Indien de factuur reeds voldaan was voor annulering vindt geen restitutie plaats.
 • B&B De Konik Bourtange heeft steeds het recht om definitieve boekingen, meer dan twee dagen voorafgaande aan de datum van aankomst, zonder opgaaf van redenen te annuleren. Betaalde kosten worden dan geheel gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.2          Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

6.   Klachten

 • Klachten kunnen zowel schriftelijk, per mail of via het klachtenformulier in de B&B worden doorgegeven.
 • De B&B dient de klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.   Aansprakelijkheid

 • De B&B kan niet aansprakelijk gehouden worden voor of door de gast of derden voor geleden schade ten gevolge het verblijf in de accommodatie; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande.
 • De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storing en uitval van stroom-, watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • Enkel voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B kan de B&B aansprakelijk gehouden worden.
 • Onverminderd het in 7.1 t/m 7.3 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

8. Gebruik Jacuzzi

 • Het gebruik van de jacuzzi is op basis van beschikbaarheid. Er zijn kosten per tijdsblok aan verbonden.
 • Reserveren kan bij de eigenaar.
 • Voor eventuele schade en/of vervuiling anders dan door normaal gebruik kunnen kosten in rekening gebracht worden.

9.   Privacy

 • Hiervoor verwijst de B&B naar de Privacy Voorwaarden welke duidelijk vermeld staan op onze website.

10.   Slotbepaling

 • Voor zover in de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhevige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.